Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části „Informace o správci“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?
Vaše údaje jsou shromažďovány za prvé tím, že nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou pak shromažďovány automaticky nebo s Vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technická údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva, pokud jde o Vaše údaje?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli s platností do budoucna odvolat. Kromě toho máte za určitých okolností právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být prováděna statistická analýza Vašeho chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostingové společnosti (hostingových společností). Může se jednat především o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy k webovým stránkám a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Externí hosting je realizován za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ (GDPR)) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ a § 25 odst. 1 TTDSG (něm. zákon o ochraně osobních údajů v oblasti telemédií a telekomunikací), pokud tento souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Společnost, která pro nás zajišťuje hosting (popř. společnosti, které pro nás zajišťují hosting), bude/budou Vaše údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a bude/budou se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Hosting pro nás zajišťuje/zajišťují:

Chemnitzer Webdesign Waldenburger Straße 23

09116 Chemnitz, Německo

Zpracování objednávky

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a ONOOÚ (GDPR).

3.Obecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci

Správcem zpracovávaných osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Metallveredlung Kotsch GmbH Am Gerichtsberg 4

08289 Schneeberg, Německo

Telefon: +49 3772 358 87 70

E-mail: info@metallveredlung-kotsch.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba uložení

Pokud není v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena žádná konkrétnější doba uložení, zůstávají Vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou Vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné právně přípustné důvody pro jejich uchování (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); ve druhém jmenovaném případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ONOOÚ za předpokladu, že jsou zvláštní kategorie údajů zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 1 ONOOÚ. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve Vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisku zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG (něm. zákon o ochraně osobních údajů v oblasti telemédií a telekomunikací). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo potřebné k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Dále, pokud jsou Vaše údaje potřebné pro splnění zákonné povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ. Zpracování údajů může být rovněž prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Následující odstavce tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytují informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě.

Informace o předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou z hlediska ochrany osobních údajů bezpečné. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být Vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou s úrovní ochrany v EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají Vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace zpracování údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 ONOOÚ)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) ONOOÚ, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. VZNESETE-LI NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ PRO UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ONOOÚ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO TENTO MARKETING, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ, POKUD SE TÝKÁ TOHOTO PŘÍMÉHO MARKETINGU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 ONOOÚ).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení ONOOÚ mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom Vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na jejich opravu nebo výmaz. V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoli obrátit. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které ukládáme, potřebujeme obvykle čas na jejich ověření. Po dobu takového ověřování máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud bylo/je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto jejich vymazání.

Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.

Pokud jste vznesli námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 ONOOÚ, musí být provedeno porovnání Vašich a našich zájmů. Dokud nebude ověřeno, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Šifrování SSL a TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Námitka proti zasílání reklamních e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět impresum k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory „cookie“. Soubory cookie jsou malé datové soubory a nezpůsobují žádné poškození Vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (tzv. session cookies), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve Vašem koncovém zařízení. Soubory cookie ukládané po dobu trvání relace se automaticky vymažou po skončení Vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní Váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být na Vašem koncovém zařízení při vstupu na naše webové stránky ukládány také soubory cookie třetích stran. Ty nám nebo Vám umožňují využívat určité služby třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k realizaci elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webových stránek) (nezbytné soubory cookies), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ a § 25 odst. 1 TTDSG). Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a abyste měli možnost povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme Vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme Váš souhlas.

Souhlas s použitím platformy Usercentrics

Tyto webové stránky používají technologii pro správu souhlasu od společnosti Usercentrics k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na Vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení takového souhlasu v souladu s právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje: Váš souhlas (Vaše souhlasy) nebo odvolání Vašeho souhlasu (Vašich souhlasů),

Vaše IP adresa,

informace o Vašem prohlížeči,

informace o Vašem koncovém zařízení,

čas Vaší návštěvy webových stránek.

Společnost Usercentrics dále ukládá soubor cookie do Vašeho prohlížeče, aby k Vám mohla přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie společnosti Usercentrics nebo dokud nepomine účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Platforma Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ.

Zpracování objednávky

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a ONOOÚ (GDPR).

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Bez Vašeho souhlasu nebudeme tyto údaje předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ), pokud o něj bylo požádáno. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména ohledně lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude Váš dotaz, včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Bez Vašeho souhlasu nebudeme tyto údaje předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ), pokud o něj bylo požádáno. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší žádosti).

Závazná zákonná ustanovení – zejména ohledně zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na Vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že Vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA převedena celá IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli internetových stránek.

IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není propojována s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání Vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické charakteristiky služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet přehledy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

6. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Tyto webové stránky používají službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli používat funkce Map Google, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google, může společnost Google používat Fonty Google za účelem jednotného zobrazení písma. Při vyvolání Map Google prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud tento souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7. Vlastní služby

Nakládání s údaji uchazečů o zaměstnání

Nabízíme Vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím on-line formuláře). V následujícím textu Vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití Vašich osobních údajů shromážděných během procesu ucházení se o zaměstnání. Ujišťujeme Vás, že shromažďování, zpracovávání a používání Vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s Vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme Vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky z pracovních pohovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG (něm. zákon o ochraně osobních údajů) podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ (všeobecný vznik smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud bude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná, budou Vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ za účelem vzniku pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud Vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost o zaměstnání, vyhrazujeme si právo uchovávat Vámi poskytnuté údaje po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu ucházení se o zaměstnání (odmítnutí nebo stažení žádosti o zaměstnání) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti o zaměstnání zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkaz v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), dojde k jejich vymazání až poté, co pomine účel jejich dalšího uložení.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali odpovídající souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání

Pokud Vám neučiníme nabídku práce, je možné, že Vás zařadíme do naší databáze uchazečů o zaměstnání. V případě zařazení budou všechny dokumenty a údaje z Vaší žádosti převedeny do databáze uchazečů o zaměstnání, abychom Vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních pozic.

Zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání je založeno výhradně na Vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nijak nesouvisí s probíhajícím procesem, v němž se ucházíte o zaměstnání. Dotyčná osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje z databáze uchazečů o zaměstnání neodvolatelně vymazány, ledaže by pro jejich uchovávání existovaly právní důvody.

Údaje z databáze uchazečů o zaměstnání budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Právní upozornění:

Váš webový projekt jsme realizovali s maximální možnou péčí a na základě obsahu a informací, které jste nám poskytli.

Nemůžeme a ani nesmíme provést komplexní právní posouzení, protože nejsme právníci. Jako vlastník a provozovatel odpovídáte za právní zabezpečení Vašich webových stránek.

Mnou/námi poskytnuté informace týkající se impresa a ochrany osobních údajů jsou pravdivé a mohou být začleněny do následujících webových stránek:

metallveredlung-kotsch.de

Změny nebo rozšíření obsahu impresa a zásad ochrany osobních údajů podléhají samostatné činnosti vlastníka webových stránek od okamžiku vytvoření prohlášení dne 18. 11. 2022.

Odpovědnost společnosti Chemnitzer Webdesign je tímto vyloučena.

Datum Podpis / razítko